Bastängens Samfällighetsförening

Bastängens Samfällighetsförening

Gamla stadgar

STADGAR

för

BASTÄNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Antagna 1984-04-13

Reviderade 1985-05-22 och 2011-05-14

Ersatta av nya stadgar 2014-06-07

§ 1

Föreningens firma är Bastängens samfällighetsförening.

§ 2

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningar bildade genom anläggningsbeslut 1984-04-13.

§ 3

Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om deras ändamål. Föreningen skall vidare till främjande av medlemmarnas gemensamma intressen utöva verksamhet för vatten och avlopp, ordning, trevnad, nöjen, sport och annan fritidssysselsättning inom föreningens område, att bedriva annan därmed sammanhängande verksamhet samt att för tillgodoseende av sina syften förvärva, äga och bruka fast egendom, t.ex. Byle Östergård 1:25 och lös egendom.

§ 4

Medlem i föreningen är ägare av fastighet som har del i samfällighet enligt § 2. Medlemskapet är knutet till äganderätten till fastighet och förbehåll skall därför göras för medlemskapets bestående vid försäljning eller överlåtelse av fastighet. Medlem blir utan ny ansökan ny ägare fr.o.m. överlåtelsetillfället för den förvärvade fastigheten.

§ 5

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Finspångs kommun. Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 5 suppleanter.

§ 6

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.

Mandattiden för ledamot och suppleant är två år. Första gången val äger rum skall två ledamöter väljas på ett år och tre ledamöter på två år. På motsvarande sätt förfares vid val av suppleanter.

Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelseledamot skall vara medlem i föreningen och vara myndig. Medlems make eller legala representant kan dock vara styrelseledamot eller suppleant.

§ 7

Kallelse till styrelsesammanträde, vilket skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall tillställas ledamöterna minst åtta dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden.

Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§ 8

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelse-ledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden. Utan att angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9

Styrelsen skall:

 1. förvalta samfälligheterna och föreningens tillgångar,
 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,
 3. föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
 4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
 5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
 6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av två styrelseledamöter i förening eller av en styrelseledamot i förening med en suppleant.

§ 10

Styrelsen eller firmatecknare får ej avyttra föreningens fasta egendom eller med gäld belasta dylik egendom utan att på föreningssammanträde erhållit bemyndigande.

§ 11

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och två revisorssuppleanter. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 12

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 13

Ordinarie stämma skall årligen hållas under maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. (Ändring, registrerad 1985-05-22).

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. Sådant sammanträde skall också av styrelsen utlysas då det skriftligen påfordras av minst 1/5 av samtliga röstberättigade medlemmar.

§ 14

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom att skriftlig kallelse sändes per post till medlemmarna under den adress, som medlem anmält till styrelsen eller eljest är känd för styrelsen.

Kallelser skall avsändas minst tio dagar före sammanträde. I kallelsen skall anges ärenden som skall förekomma på stämman.

§ 15

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion skall behandlas på ordinarie stämma, om den kommit styrelsen tillhanda senast i mitten av april

månad. (Ändring, registrerad 2011-09-14). Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 16

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande för stämman
 2. val av två justeringsmän
 3. styrelsens och revisorernas berättelser
 4. ansvarsfrihet för styrelsen
 5. framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
 6. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 7. val av styrelse och styrelseordförande
 8. val av revisorer
 9. övriga frågor
 10. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

§ 17

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Såsom föreningens beslut gäller den mening, för vilken de flesta rösterna avges.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning och andra frågor genom den mening, som biträdes av ordföranden. Val skall ske med slutna omröstning, om yrkande därom framställes.

Ärenden som i kallelse till föreningssammanträde ej angivits, får ej tas upp till avgörande, såframt beslut därom ej biträdes av minst 3/4 av det vid sammanträdet representerade röstetalet, och detta samtidigt representerar minst halva antalet medlemmar.

Vid omröstning på föreningssammanträde äger varje medlem en röst. Medlem, som icke betalt förfallen avgift till föreningen, får icke utöva rösträtt. I frågor av ekonomisk betydelse skall röstetalet i stället beräknas efter delägarfastighetens andelstal om medlem begär det.

§ 18

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas på två på varandra följande föreningssamman-träden, varav det ena skall vara ordinarie årssammanträde samt att beslutet å det senare av dessa sammanträden biträtts av minst 3/4 av det vid sammanträdet företrädda röstetalet. Kallelse till det senare av dessa sammanträden får ej utgå förrän det första av dem avhållits.

§ 19

Medlemsavgift betalas årsvis för var och en till föreningen ansluten fastighet fr.o.m. det år, under vilket inträde skett. Årsavgiften bestämmes årligen å ordinarie årssammanträde och skall erläggas senast inom en månad efter sammanträdet. Om medlems- eller anan avgift ej erlägges på utsatt förfallodag, är styrelsen berättigad att utsöka beloppet enligt utsökningslagen.

§ 20

För nyttjande av föreningens egendom eller ianspråktagande av nyttigheter och tjänster eller annat, som föreningen i sin verksamhet kan komma att tillhandahålla medlemmarna, skall styrelsen fastställa särskilda avgifter.

§ 21

Föreningen kan, efter förslag av styrelsen, tillsätta kommittéer eller enskild person inom eller utom styrelsens krets för förberedande av vissa frågor eller tillsyn av anläggningar inom föreningens verksamhetsområde. Sådana uppdrag skall årligen redovisas av styrelsen. Om kommitté tillsättes skall en av styrelsens ordinarie ledamöter ingå däri och vara kommitténs ordförande.

§ 22

Upphörande av medlemskap medför icke rätt att återbekomma vad medlem inbetalt till föreningen, ej heller att utfå någon del av föreningens tillgångar.

§ 23

Beslut om föreningens upplösning är ej giltigt med mindre beslutet fattas på samma sätt, som gäller ändring av stadgarna (se § 18). Om föreningen upphör med sin verksamhet eller upplöses skall deras tillgångar tillfalla medlemmarna.

§ 24

Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar (50%-50%).

§ 25

Stämmoprotokoll skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

*****

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan. Stadgeenligt beslutade och därefter hos länsstyrelsen registrerade ändringar har införts i detta dokument.

Byle 1 oktober 2011

Madeleine Lindblad Woodward

Ordförande