Bastängens Samfällighetsförening

Bastängens Samfällighetsförening

Regler och Rutiner

Medlemmarna i Grönområdessamfälligheten har rätt att använda föreningens mark som bad och båtplats. Användning av permanent karaktär förutsätter tillstånd från föreningen. För bryggor krävs dessutom strandskyddsdispens, för bodar krävs därutöver bygglov. Grävning/igenfyllning mm  kräver tillstånd för vattenverksamhet från Länsstyrelsen.

Medlem ska själv ansöka  om de tillstånd som krävs.

Observera att tillstånden ska finnas på plats innan några arbeten får påbörjas.

Vid mer tillfälliga aktiviteter - t.ex fester - ska styrelsen informeras i förväg.

Strandskyddsdispens
Bygglov
Vattenverksamhet

 

Regler Antagna av Årsstämman 2012 

Anläggningsregister

Styrelsen ska upprätta och hålla ett register över anläggningar på föreningens mark.

Privat användning av föreningens mark

En medlem som vill använda föreningens mark på ett varaktigt sätt (t ex brygga, friggebod, anläggning) för eget ändamål ska ansöka om tillstånd i förväg av Årsmötet. Ansökan ska ställas till styrelsen. Styrelsen ska behandla ärendet och lämna en rekommendation till Årsmötet som underlag för Årsmötets beslut. För att tillgodose föreningens informationsbehov ska beslutet innehålla en hemställan till kommunen om en kopia av kommande beslut.

Tillstånd och dispenser

En medlem som fått tillstånd från föreningen enligt ovan ska själv ansöka om strandskyddsdispens/bygglov från kommunen och/eller länsstyrelsen. Det tillstånd som myndigheten beviljat - eller skriftligt uttalande om myndigheten bedömer att tillstånd inte är nödvändigt - ska arkiveras hos föreningen tillsammans med uppdaterad brygg/anläggningsförteckning.

Överträdelse av lagar och regler

Om medlem använder samfällighetens mark för egen del enligt ovan och handlingen bryter mot gällande lag måste styrelsen agera i denna del. Styrelsen ska då skyndsamt sammanträda och behandla ärendet. Vid detta möte ska den som utfört handlingen få tillfälle att vara med och förklara sig. Styrelsen ska därefter fatta ett beslut om hur frågan ska hanteras. Den som utfört handlingen ska  ges tillfälle att rätta till, dvs. att ta bort det som uppförts/återställa mark, för att därefter inkomma till styrelsen med ansökan som behandlas i rätt ordning.

Styrelsen ska dessutom informera föreningens medlemmar på lämpligt sätt.

Om den som utfört handlingen vägrar att återställa och/eller samarbeta ska styrelsen till skydd för övriga medlemmar låta utföra rättelsearbetet på vederbörandes bekostnad där så är möjligt eller, som en sista utväg, informera berörd myndighet som övertar handläggningen av frågan.

Överträdelse av föreningens regler

Om medlem använder samfällighetens mark för egen del i strid mot föreningens interna regler ska styrelsen sammanträda för att behandla ärendet. Vid detta möte ska den som utfört handlingen få tillfälle att vara med och förklara sig. Om inte samförstånd kan nås mellan parterna ska styrelsen skjuta frågan till närmaste Årsmöte. Styrelsen ska då, liksom vid den vanliga hanteringen av tillståndsfrågor, lämna sin rekommendation som underlag för Årsmötets beslut.