Bastängens Samfällighetsförening

Bastängens Samfällighetsförening

Stadgar

STADGAR

BASTÄNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Antagna av föreningsstämman den 18 maj 2013 samt av föreningsstämman den 7 juni 2014 (två beslut för att få laga kraft enligt tidigare stadgar), samt uppdaterade av föreningsstämman den 14 maj 2016 (§6, §15 och §16). Tidigare stadgar kan hittas här: Gamla stadgar Bastängens samfällighetsförening

Stadgarna finns som pdf-fil här: bastangen-stadgar.pdf

 

Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

 

§ 1

Firma

Föreningens firma är Bastängens Samfällighetsförening.

 

§ 2

Samfälligheter

Föreningen förvaltar två gemensamhetsanläggningar bildade genom anläggningsbeslut 1984-04-13;

 

§ 3

Grunderna för förvaltningen

Samfälligheterna ska förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om deras ändamål, dvs. som tillfartsväg och rekreationsområde och med beaktande av lagens bestämmelser om strandskydd. För att främja medlemmarnas gemensamma intressen ska föreningen vidare utöva verksamhet för vatten och avlopp, ordning, trevnad, nöjen, sport och annan fritidssysselsättning inom föreningens område, bedriva annan därmed sammanhängande verksamhet och för att tillgodose sina syften förvärva, äga och bruka fast egendom, t.ex. Byle Östergård 1:25 och lös egendom.

 

§ 4

Medlem

Medlemskapet i föreningen är knutet till äganderätt av fastighet som har del i samfällighet enligt § 2. Ägare till sådan fastighet är därför per definition alltid medlem i föreningen. Vid försäljning eller överlåtelse av fastighet blir ny ägare medlem i föreningen utan ansökan fr.o.m. överlåtelsetillfället.

 

§ 5

Styrelsens säte, sammansättning

För föreningen ska finnas en styrelse med säte i Finspångs kommun. Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och fem suppleanter.

 

§ 6

Styrelse, val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.

Mandattiden för ledamot och suppleant är två år. Första gången val äger rum ska två ledamöter/suppleanter väljas på ett år och tre ledamöter på två år.

Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Till ordförande väljs ägare till fastighet som har del i båda samfälligheterna enligt 2 §. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelseledamot och suppleant ska vara medlem i föreningen och vara myndig. Till styrelseledamot och suppleant kan även make, registrerad partner eller sambo till medlem väljas. Dock får inte båda inneha uppdrag som ordinarie  styrelseledamot samtidigt.

Om styrelseordförande har avgått under pågående mandatperiod, eller av annan anledning är förhindrad att utföra sitt uppdrag, får ny ordförande utses bland styrelsens övriga ledamöter vid en extra stämma enligt § 12.

Om styrelseledamot eller styrelsesuppleant avgått under pågående mandatperiod, eller av annan anledning är förhindrad att utföra sitt uppdrag och styrelsen därigenom inte uppfyller kraven för beslutsförhet i § 8 får ny styrelseledamot på motsvarande sätt utses vid extra stämma.

 

§ 7

Styrelsemöten

Kallelse till styrelsesammanträde ska ske minst åtta dagar före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgift om förekommande ärenden. Suppleanterna ska inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden.

Ledamot, som är förhindrad att närvara, ska genast meddela detta till ordföranden, som omedelbart ska kalla suppleant i ledamots ställe.

Suppleant som inte tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har inte rösträtt.

 

§ 8

Styrelse, beslutsförhet, protokoll, jäv

Styrelsen är beslutför när kallelse har skett i behörig ordning och minst tre ledamöter är närvarande. Utan hinder av det ska styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening de flesta röstande förenar sig om. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträds av ordföranden. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst fyra styrelseledamöter är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Styrelseledamot får inte ta befattning med angelägenhet i vilken han eller hon har ett väsentligt intresse som strider mot föreningens

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut ska föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet ska justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

 

§ 9

Styrelse,Förvaltning

Styrelsen ska

 1. förvalta samfälligheterna och föreningens tillgångar,
 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,
 3. ansvara för att protokoll förs vid föreningsstämma,
 4. föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
 5. föra register över föreningens anläggningar,
 6. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
 7. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
 8. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

Styrelsen får inte utse firmatecknare utanför styrelsekretsen.

Styrelsen kan tillsätta kommittéer inom eller utom styrelsens krets för att förbereda vissa frågor och lämna förslag på åtgärder till styrelsen. Sådan kommitté ska normalt tillsättas för väg- respektive grönområdesfrågor. Uppdragen ska årligen redovisas av styrelsen. När en kommitté tillsätts ska en av styrelsens ordinarie ledamöter ingå däri och vara dess ordförande. Denne styrelseledamot ska representera fastighet som ingår i den berörda samfälligheten.

 

§ 10

Revision

För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och två revisorssuppleanter. Avgående styrelseledamot får inte väljas till revisor eller revisorssuppleant. Till revisor eller revisorssuppleant får inte heller väljas make, registrerad partner eller sambo till sittande eller avgående styrelseledamot.

Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

 

§ 11

Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – 31 december.

 

§ 12

Föreningsstämma

Ordinarie stämma ska hållas årligen under maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämma ska godkänna uttaxering ska styrelsen i samband med kallelsen bereda medlemmarna tillfälle ta del av en debiteringslängd som visar det belopp som ska uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning ska ske.  Före ordinarie stämma ska dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

 

§ 13

Kallelse till stämma

Styrelsen kallar till stämma. Det ska ske genom e-post av kallelsen till den adress medlem senast har uppgivit till föreningen och genom vanlig post till övriga. Samtidigt ska kallelse och samtliga möteshandlingar publiceras i det slutna medlemsrummet på föreningens hemsida.

Kallelse ska ske senast tio dagar före sammanträdet. I kallelsen ska anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som ska förekomma på stämman samt hänvisning med inloggningskod till den plats på föreningens hemsida där handlingarna finns tillgängliga.

 

§ 14

Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag som rör föreningens verksamhet. Motion ska behandlas på den ordinarie stämman i maj om den kommit styrelsen tillhanda senast den 1 april. Styrelsen ska bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

 

§ 15

Dagordning vid stämma

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande för stämman
 2. val av sekreterare för stämman
 3. val av två justeringsmän
 4. protokoll från föregående stämma
 5. styrelsens och revisorernas berättelser
 6. ansvarsfrihet för styrelsen
 7. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
 10. val av revisorer och suppleanter
 11. val av valberedning
 12. övriga frågor
 13. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt i original.

Protokollet ska läggas ut i det slutna medlemsrummet på föreningens hemsida inom två veckor efter stämman.

Till justeringsman ska väljas den som är behörig att närvara vid hela stämman.

Vid extra stämma ska ärenden under punkt 1, 2, 3, 7, 13 behandlas, vid omständigheter enligt § 6, även punkt 9.

 

§ 16

Stämmobeslut, rösträtt

Medlem som har underlåtit att i rätt tid fullgöra sin bidragsskyldighet får delta i förhandlingarna men har inte rösträtt.

Medlems rösträtt kan utövas genom annan medlem som ombud. Ett ombud får bara företräda en medlem. Varje medlemsfastighet kan därigenom utöva rösträtten för högst två medlemsfastigheter.

Vid tillämpning av huvudtalsmetoden har varje konstellation avfastighetsägare, som enskilt eller gemensamt äger en eller flera fastigheter, en röst. Delägare som är närvarande vid stämman, personligen eller genom ombud, företräder samtliga delägare.

Vid omröstning i fråga som berör båda samfälligheterna gemensamt har varje röstberättigad fastighetsägare eller konstellation av fastighetsägare som är närvarande, personligen eller genom ombud, en röst även om fastigheten eller fastigheterna har del i båda samfälligheterna.

I fråga som enbart rör den ena samfälligheten får rösträtt utövas endast av de medlemmar som är bidragsskyldiga till denna del och som har fullgjort sin bidragsskyldighet.

Innehavare av rättighet i delägarfastighet får närvara vid stämman i den del som avser hans eller hennes rätt och yttra sig vid behandlingen av denna. Innehavare av sådan rättighet har inte rösträtt och ska lämna mötet innan frågan går till beslut.

 

§ 17

Stämmobeslut, röstregler

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs

Vid röstning enligt huvudtalsmetoden gäller den mening som stämmans beslut för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträds av ordföranden.

I fråga som har ekonomisk betydelse ska medlemmarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om medlem begär det. Dock får medlems röstetal inte överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade medlemmar.

Vid tillämpning av andelstalsmetoden ska varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanläggs de reducerade röstetalen för varje medlem.

Medlem eller annan får icke, själv eller genom ombud eller som ombud, delta i behandlingen av en angelägenhet, i vilken han eller hon äger ett väsentligt intresse som strider mot föreningens.

För beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller att upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år fordras minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.

När omröstning företas ska till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för att bedöma röstresultatet.

Val ska ske med slutna sedlar om någon begär det.

 

§ 18

Stämmobeslut, ändring av stadgar

Vid omröstning i fråga om ändring av föreningens stadgar har varje röstberättigad medlem, oavsett om han eller hon äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. För beslut om sådan ändring fordras minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.

Beslut om stadgeändring ska genom styrelsens försorg genast anmälas för registrering. Vid anmälan ska fogas två bestyrkta avskrifter av protokoll över beslutet. Beslutet får inte tillämpas innan registrering skett.

 

§ 19

Protokollsjustering, tillgänglighållande

Stämmoprotokollet ska justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna